Prayers

Prayer is essential to Christian life.  Jesus Christ himself prayed and taught others to pray. Prayer is a dialogue with God. It can be spoken or silent, carried on in the quiet of our hearts; it can be an awareness and remembrance of his name, his existence, his power, and his love.

Christians pray privately, at home, at meals, etc. to enable themselves to know God and be made capable of accomplishing his will.  In prayer at church, we unite our concerns and ourselves to the prayer of the whole Church, to the eternal prayer of Christ, the Holy Mother of God, the saints, and the brothers and sisters of our own church community.

Common Prayers of the Armenian Church

Our Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.
Thy Kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,the power and the glory for ever and ever.
Amen (Matthew 6.9-13)

Աղօթք Տէրունական
Հայր մեր որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո.
Եկեսցէ արքայութիւն քո. եղիցին կամք քո. որպէս յերկինս` եւ յերկրի.
Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.
Եւ թող մեզ զպարտիս մեր որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց.
Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա զմեզ ի չարէ:
Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս.
Ամէն:

For Travelers

O Lord, lead us unto the paths of peace.
O Lord, lead our souls and those of all believers unto the paths of righteousness and eternal life.

Տէր, ուղղեա զգնացս մեր ի ճանապարհս խաղաղութեան: Տէր, ուղղեա եւ առաջնորդեա հոգւոց մերոց եւ ամենայն հաւատացելոց, գնալ յարդարութեան ճանապարհս եւ ի կեանս յաւիտենից.
Ամէն

Guide us, O lord our God, and teach us to walk in thy paths of righteousness.
Keep our lives in peace, and our ways pleasing in thy sight.
Guide thy servants on their earthly and heavenly course
along thy paths of purity unto thine eternal life
through the grace of thine only begotten Son, our Lord and Saviour Jesus Christ,
who became our prince of life and the hope of our salvation,
with whom thou art blessed, O Father Almighty,
together with thy lifegiving and liberating Holy Spirit, now and forever, world without end.
Amen.
From the Book of Hourly Prayers of the Armenian Apostolic Church - Sunrise Service

Առաջնորդ կենաց եւ պարգեւիչ խաղաղութեան, Քրիստոս Աստուած մեր, առաջնորդեա՛ մեզ գնալ ի ճանապարհս քո արդարութեան ժամանել ի նաւահանգիստն կենաց եւ փրկութեան` շնորհօք ողորմութեան քո, զի դու ես օգնական եւ Փրկիչ մեր եւ քեզ վայելէ փառք, իշխանութիւն, այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն

On Beginning Work

Lord, may thy loving favour rest upon us and prosper all the work we undertake.
From the Gandzasar Prayer book

Որեւէ գործ սկսելուց առաջ
Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր,
եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ: Ամէն

Prayer Before Meals

Let us in peace eat this food which is provided by the Lord.
Blessed is the Lord in His gifts.
Amen.
From the Book of Hourly Prayers of the Armenian Apostolic Church, "Meals Blessing"

Աղոթք Ճաշից առաջ

Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս,
որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ:
Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն:

Thanksgiving After Meals

Let us give thanks and glory to the nourisher of the universe
who didst nourish and fill us.
To Him be glory forever.
Amen.

Աղօթք ճաշից յետոյ
Փառք կերակրողին տիեզերաց, որ զմեղ կերակրեաց եւ լիացոյց:|Նմա փառք յաւիտեանս:
Ամէն

For The Sick

Dispel the pain and heal the sickness of thy people, Lord our God
and grant to all perfect health by the sign of thine all-conquering cross
through which thou removed the weakness of mankind
and condemned the enemy of our life and salvation.
Thou art our life and salvation, beneficent and all merciful God,
who alone can forgive us our sins
and remove diseases and sickness from us,
to whom are known our needs and necessities.
Bestower of gifts, grant thy bounteous mercy to thy creatures
according to their individual needs,
through whom thy Holy Trinity is always glorified and praised,
now and always and forever and ever.
Amen.
Book of Hourly Prayers of the Armenian Apostolic Church - Sixth Hour Service

Բժշկութեան Աղօթք

Փարատեա զցաւս եւ բժշկեա զհիւանդութիւնս ի ժողովրդենէ քումմէ, Տէր Աստուած մեր, եւ շնորհեա ամենեցուն զկատարեալ առողջութիւն, նշանաւ ամենայաղթ խաչիւ քով, որով բարձեր զտկարութիւն ազգի մարդկան եւ դատապարտեցեր զթշնամին կենաց եւ փրկութեան մերոյ: Դու ես կեանք մեր եւ փրկութիւն, բարերար եւ բազումողորմ Աստուած, որ միայն կարող ես թողուլ զմեղս եւ մերժել զախտս եւ զհիւանդութիւնս ի մէնջ, որում յայտնի են պէտք կարեաց մերոց: Պարգեւիչդ բարեաց, պարգեւեա զառատ ողորմութիւնս քո ի վերայ արարածոց քոց՝ ըստ իւրաքանչիւր պիտոյից. յորոց հանապազ փառաւորեալ գովի Ամենասուրբ Երրորդութիւնդ. այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից: Ամէն

Before Sleep

Christ, Guardian of all,
May your right hand be upon me
Both day and night,
while at home and traveling,
While sleeping and awake,
So that I may never falter.
Have mercy upon your creation,
And on me, a manifold sinner.
From the works of St. Nerses the Graceful "I CONFESS WITH FAITH"

Աղօթք քնելուց առաջ
Պահապան ամենայնի, Քրիստոս,
աջ քո հովանի լիցի ի վերայ իմ՝
ի տուէ եւ ի գիշերի, ի նստիլ ի տան,
ի գնալ ի ճանապարհ, ի ննջել եւ ի յառնել,
զի մի երբէք սասանեցայց.
Եւ ողորմեա քո արարածոց եւ ինձ՝ բազմամեղիս:

Prayer Against Troubles

Provider of all creation, by the sign of your cross,
Keep my soul and my body from the bonds of sin,
From the temptation of demons,
And from unjust men,
And from all dangers of the soul and the body.
Have mercy upon your creation,
And on me, a manifold sinner.
From the works of St. Nerses the Graceful "I CONFESS WITH FAITH"

ԱՂՕԹՔ ՎՏԱՆԳԻ ԵՒ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Խնամող արարածոց, պահեա՛ նշանաւ խաչի քո զհոգի եւ զմարմին իմ ի պատրանաց մեղաց, ի փորձութեանց դիւաց եւ ի մարդոց անիրաւաց, եւ ամենայն վտանգից հոգւոյ եւ մարմնոյ. Եւ ողորմեա՛ քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: (Սբ. Ներսես Շնորհալի, «Հաւատով Խոստովանիմ»)

Prayer Before Work

Jesus, wisdom of the Father, grant me the wisdom
To always think, speak and do that which is good in your sight.
Deliver me from evil thoughts, words and deeds.
Have mercy upon your creation,
And on me, a manifold sinner.
From the works of St. Nerses the Graceful "I CONFESS WITH FAITH

ՄՏԱՒՈՐ ԳՈՐԾ ՍԿՍԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ
Իմաստութիւն Հօր` Յիսուս, տու՛ր ինձ իմաստութիւն, զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո` յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց եւ ի բանից եւ ի գործոց փրկեա՛ զիս. եւ ողորմեա՛ քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս: Ամէն