We Believe

The faith, doctrine, and dogma of the Armenian Church are based upon Apostolic teachings, Holy Tradition, and the written Word of God.

The Nicene Creed is the main statement of faith in the Armenian Church. It was adopted by the ecumenical Council of Nicea in 325 A.D. St. Arisdagés, the son of St. Gregory the Illuminator, represented the Armenian Church at the council.

Any creed is intended to be a statement of faith, specifically a statement of the collective faith or belief of the Church, the Body of Christ.  In sincerely reciting the creed, we are showing our individual assent to it.  We are also proclaiming that we are individually accepting the faith of the Church, the Body of Christ, and we are part and parcel of that same worshiping body.

Creed of the Armenian Church

We believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of things visible and invisible.

And in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of God the Father, only-begotten, that is of the substance of the Father.

God from God, light from light, true God from true God, begotten and not made; of the same nature of the Father, by whom all things came into being in heaven and on earth, visible and invisible;

Who for us men and for our salvation came down from heaven, took body, became man, was born perfectly of the holy Virgin Mary by the Holy Spirit. By whom he took body, soul and mind and everything that is in man, truly and not in semblance.

He suffered and was crucified and was buried and rose again on the third day and ascended into heaven with the same body and sat at the right hand of the Father. He is to come with the same body and with the glory of the Father to judge the living and the dead; of His kingdom there is no end.

We believe also in the Holy Spirit, the uncreated and the perfect; who spoke through the Law and through the Prophets and through the Gospels; Who came down upon the Jordan, preached through the apostles and dwelled in the saints.

We believe also in only one catholic and apostolic holy Church; In one baptism with repentance for the remission and forgiveness of sins; In the resurrection of the dead, in the everlasting judgment of souls and bodies, in the kingdom of heaven and in the life eternal.

ՀԱՆԳԱՆԱԿ ՀԱՒԱՏՈՅ

Հաւատամք ի մի Աստուած՝ Հայր ամենակալ, յարարիչն երկնի եւ երկրի, երեւելեաց եւ աներեւութից։

Եւ ի մի Տէր՝ Յիսուս Քրիստոս, յՈրդին Աստուծոյ, ծնեալն յԱստուծոյ Հօրէ՝ միածին, այսինքն յէութենէ Հօր։

Աստուած յԱստուծոյ, լոյս ի լուսոյ, Աստուած ճշմարիտ՝ յԱստուծոյ ճշմարտէ, ծնունդ եւ ոչ արարած։ Նոյն ինքն ի բնութենէ Հօր, որով ամենայն ինչ եղեւ յերկինս եւ ի վերայ երկրի, երեւելիք եւ աներեւոյթք։

Որ յաղագս մեր՝ մարդկան, եւ վասն մերոյ փրկութեան իջեալ ի յերկնից՝ մարմնացաւ, մարդացաւ, ծնաւ կատարելապէս ի Մարիամայ սրբոյ կուսէն՝ Հոգւովն Սրբով։
Որով էառ մարմին, հոգի, եւ միտ, եւ զամենայն որ ինչ է ի մարդ՝ ճշմարտապէս եւ ոչ կարծեօք։

Չարչարեալ, խաչեալ, թաղեալ, յերրորդ աւուր յարուցեալ. ելեալ ի յերկինս նովին մարմնովն, նստաւ ընդ աջմէ Հօր։ Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառօք Հօր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս. որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան։

Հաւատամք եւ ի Սուրբ Հոգին, յանեղն եւ ի կատարեալն, որ խօսեցաւ յօրէնս եւ ի Մարգարէս եւ յԱւետարանս։ Որ էջն ի Յորդանան, քարոզեաց յառաքեալսն, եւ բնակեցաւ ի սուրբսն։

Հաւատամք եւ ի մի միայն ընդհանրական եւ առաքելական Եկեղեցի։ Ի մի մկրտութիւն, յապաշխարութիւն, ի քաւութիւն եւ ի թողութիւն մեղաց։ Ի յարութիւն մեռելոց, ի դատաստանն յաւիտենից հոգւոց եւ մարմնոց. յարքայութիւնն երկնից, եւ ի կեանսն յաւիտենականս։