Holy Week Schedule

HolyWeek2

Holy Week is the sacred commemoration of the dramatic events leading to the Resurrection of Jesus Christ, His victory over death and the redemption of humanity and the fallen world.  The Armenian Church re-enacts these episodes in the days leading up to Easter.  We invite all faithful to join us for the Holy Week and Easter Services.

APRIL 14 - PALM SUNDAY – YOUTH DAY

8:00 am | Morning Service Ժամերգութիւն
9:30 am | Opening of Sanctuary Curtain (Turnpatzek) Դռնբացէքի Արարողութիւն
10:00 am | Divine Liturgy Սուրբ Պատարագ
12:30 pm | Youth Day Palm Sunday Banquet Երիտացարդաց Օրուայ Ճաշ եւ Յայտագիր

APRIL 16 - GREAT AND HOLY TUESDAY

7:00 pm | Remembrance of the Ten Maidens Vespers Service Յիշատակ Տասն Կուսանաց

APRIL 18 - GREAT AND HOLY THURSDAY

8:30 am | Morning Service Ժամերգութիւն
9:30 am | Divine Liturgy – Remembrance of the Last Supper Սուրբ Պատարագ
11:00am | Women’s Guild Holy Communion and Breakfast Հաղորդութիւն եւ Նախաճաշ Կանանց Կազմակերպութեանց

6:30 pm | Washing of Feet Service (Vodunluva) Կարգ Ոտնլուայի
9:00 pm | Remembrance of the Passion of Our Lord Jesus Christ (Khavaroom) Կարգ Խաւարման

APRIL 19 - GREAT AND HOLY FRIDAY

1:00 pm | Remembrance of the Crucifixion of Our Lord Jesus Christ Կարգ Խաչելութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
7:00 pm | Remembrance of the Burial of Our Lord Jesus Christ Կարգ Թաղման Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի

APRIL 20 - GREAT AND HOLY SATURDAY

9:00 am | Children’s Holy Communion and Breakfast Հաղորդութիւն եւ Նախաճաշ Մանուկներու

6:15 pm | Reading of Holy Scriptures (Armenian School Students) Սբ. Գրոց Ընթերցում (Շաբաթօրեայ վարժարան)
7:00 pm | Easter Eve Divine Liturgy (Jurakalooytz) ճրագալոյցի՝ Խթման Սուրբ Պատարագ  Home Blessing and Reception to follow

APRIL 21 - HOLY EASTER SUNDAY

8:00 am |  Morning Service and Blessing of the Four Corners of the World (Antasdan) Ժամերգութիւն եւ Անդաստան

10:00 am | Divine Liturgy Սուրբ Պատարագ

Please Note: In accordance with church canons, requiem service (Hokehankisd) will not be held on Easter Sunday.  Requests for requiem service may be made for Sunday, April 28, 2019.

FLOWERS FOR HOLY WEEK AND EASTER

Parishioners who wish to donate flowers for Palm Sunday, Good Friday and Easter Sunday are asked to please call the church office at 617-923-8860.

HOME BLESSINGS

According to Armenian Church tradition, the homes of the faithful are blessed by the priest during the forty days after Christmas and Easter. Families who wish to have their homes blessed by the Pastors are asked to call the church office at 617-923-8860.

Ծանօթութիւն: Հոգեհանգստեան Պաշտօն չի՛ կատարուիր Զատկուայ Կիրակին. Բոլոր հոգեհանգիստները պիտի կատարուին Կիրակի, Ապրիլ 3-ին: Ծաղիկներ Աւագ Շաբթուայ եւ Սբ. Զատկուայ: Ծխականներէն անոնք որոնք կը փափաքին ծաղիկներ նուիրել Աւագ Շաբթուայ եւ Զատկուայ օրերուն համար, թող բարեհաճին հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակը 617-923-8860: Տնօրհնէք: Մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն Ծնունդի եւ Զատիկի 40 օրերու շրջանին Հովիւը կ'այցելէ եւ կ'օրհնէ իր ծուխի անդամներուն տուները: Այն ընտանիքները որոնք տնօրհնէք կը փափաքին, թող բարեհաճին հեռաձայնել եկեղեցւոյ գրասենեակը 617-923-8860:

EASTER OFFERING - YUGHAKIN

During this Lenten period as we prepare for the glory of Christ’s Resurrection, we ask our parishioners to remember St. James during this holiest of seasons. It is customary in the Armenian Church to provide Yughakin (meaning "price of oil") especially around the feasts of Christmas and Easter.

In early times, each local church community would donate money towards the purchase of oil, which would keep the lanterns burning in the church. Of course, today we do not have oil-burning lanterns; however, we do have other essential operating expenses.  Let us remember and continue in the custom of Yughakin, so we can keep our "oil-burning lanterns" always burning and our doors always open at St. James.

Click here to make your Easter Yughakin offering online.

Սբ. Զատիկի Իւղագին - Տօնական օրերու այս ուրախ առիթով, յիշեցէք Ձեր Եկեղեցին եւ սրտաբուխ նուէրներով կանգուն պահեցէք Ձեր հաւատքի տունը: