Christmas Services at St. James

Christmas Services at St. James

Պաշտամունքի Ժամանակացոյց

ՇԱԲԱԹ,ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 24, 2022
ՔՐԻՍՄԸՍԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ (Անգլերէն)
Երեկոյեան ժամը 6:30
Հիւրասիրութիւն

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, ՅՈՒՆՈՒԱՐ 5, 2023
ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ՍԲ. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Երեկոյեան ժամերգութիւն և Ընթերցում Սբ. Գրոց – Ժամը 6:00
Սբ. Սահակ և Սբ. Մեսրոպ Հայ Դպրոցի աշակերտութեան կողմէ
Սուրբ Պատարագ – Երեկոյեան ժամը 7:00
Հիւրասիրութիւն

ՈՒՐԲԱԹ, ՅՈՒՆՈՒԱՐ 6, 2023
ՏՕՆ ՍԲ. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Ժամերգութիւն – Առաւօտեան 8:00
Սուրբ Պատարագ - Առաւօտեան 10:00
Ջրօրհնէք ի Յիշատակ Քրիստոսի Մկրտութեան

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՕՐՀՆԵԱԼ Է ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

ՍԲ. ԾՆՆԴԵԱՆ ԻՒՂԱԳԻՆ-Տօնական օրերու այս ուրախ առիթով, յիշեցէք ձեր Եկեղեցին և սրտաբուխ նուէրներով կանգուն պահեցէք ձեր հաւատքի տունը:

CHRISTMAS WORSHIP SCHEDULE
 

SATURDAY, DECEMBER 24, 2022
CHRISTMAS EVE CANDLELIGHT SERVICE
Musical Prelude 6:30 PM
Candlelight Service (in English) 7:00 PM
Reception to follow. All are welcome.

THURSDAY, JANUARY 5, 2023
EVE OF THE FEAST OF THE NATIVITY
AND BAPTISM OF OUR LORD JESUS CHRIST (Jrakalooyts)
Evening Service and Reading of Scriptures (in Armenian) 6:00 PM
Readings by St. Sahag & St. Mesrob Armenian School students
Divine Liturgy 7:00 PM
Reception to follow.

FRIDAY, JANUARY 6, 2023
FEAST OF THE NATIVITY AND BAPTISM
OF OUR LORD JESUS CHRIST
Morning Service 8:00 AM
Divine Liturgy 10:00 AM
Blessing of Water in Remembrance of Our Lord’s Baptism

CHRIST IS BORN AND REVEALED AMONG US!
BLESSED IS THE REVELATION OF CHRIST!
CHRISTMAS OFFERING "YUGHAKIN” – Remember St. James during this holy season with a Christmas offering. Your offering demonstrates your faith and helps meet the needs of our church. With your help, our church will continue to grow in faith and serve the needs of our faithful. Make your Christmas Yughakin offering online here.