Christmas Services at St. James

Christmas Services at St. James

Պաշտամունքի Ժամանակացոյց

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ,ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 24, 2020
ՔՐԻՍՄԸՍԻ ՅԱՅՏԱԳԻՐ (Անգլերէն)
Ուղիղ հեռարձակում – Livestream
Անգլերէնով պաշտամունք 7:00-ին

Նկատի ունենալով «Քորոնա» ժահրի վտանգները, այս տարուայ
Սբ. Ծննդեան արարողութիւնը պիտի կատարուի առանց հաւատացեալներու մասնակցութեամբ. արարողութիւնը պիտի հեռարձակուի մեր եկեղեցւոյ Facebook-ի միջոցաւ:
Արարողութեան ելեկտրոնային օրինակները հաւատացեալներուն
պիտի ղրկուին e-mail-ով:

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ, ՅՈՒՆՈՒԱՐ 5, 2021
«Քորոնա» ժահրի պատճառով, այս տարի, Յունուար 5-ի Ճրագալոյցի
Սբ. Պատարագը պիտի չի մատուցուի:

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, ՅՈՒՆՈՒԱՐ 6, 2021
ՏՕՆ ՍԲ. ԾՆՆԴԵԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԱՅՏՆՈՒԹԵԱՆ
ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Սուրբ Պատարագ - Առաւօտեան 10:00
Ջրօրհնէք ի Յիշատակ Քրիստոսի Մկրտութեան
Սբ. Պատարագի ներկայ ըլլալու փափաքողները պարտին իրենց
տեղը ապահովել հեռաձայնելով Եկեղեցիի գրասենեակը. Mask-ը
պարտադիր է:
Յունուար 6-ի արարողութիւնները պիտի հեռարձակուին եկեղեցւոյ
Facebook-ի միջոցաւ:

ՍԲ. ԾՆՆԴԵԱՆ ԻՒՂԱԳԻՆ-Տօնական օրերու այս ուրախ առիթով, յիշեցէք ձեր Եկեղեցին և սրտաբուխ նուէրներով կանգուն պահեցէք ձեր հաւատքի տունը:

CHRISTMAS WORSHIP SCHEDULE
 
THURSDAY, DECEMBER 24, 2020
CHRISTMAS EVE CANDLELIGHT SERVICE
*LIVESTREAM ONLY*
Candlelight Service (in English) 7:00 PM
For the health and safety of our parish community, our Christmas Eve
Service will not have in-person attendance this year. The service will be livestreamed on our parish Facebook page. We encourage faithful to join in and light candles from home. Digital copies of the service program will be sent out to parishioners via e-mail.
TUESDAY, JANUARY 5, 2021
NO CHURCH SERVICES

Due to the pandemic, services will not be held on January 5th this year.

WEDNESDAY, JANUARY 6, 2021
FEAST OF THE NATIVITY AND BAPTISM
OF OUR LORD JESUS CHRIST
Divine Liturgy 10:00 AM
Blessing of Water in Remembrance of Our Lord’s Baptism
Services will be livestreamed on our parish Facebook page.
In-person attendance will be by reservation only; masks are required.
Space is extremely limited due to social distancing requirements.
Reservations may be made by calling the church office, or e-mailing
info@sthagop.com.
Blessed water will be available for faithful to pick up after the conclusion
of church services.
CHRISTMAS OFFERING "YUGHAKIN” – Remember St. James during this holy season with a Christmas offering. Your offering demonstrates your faith and helps meet the needs of our church. With your help, our church will continue to grow in faith and serve the needs of our faithful. Make your Christmas Yughakin offering online here.